Color Sensor - Online ( เซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ )Color Sensor - Online


 

    เซ็นเซอร์วัดสีแบบออนไลน์ สามารถนำไปใช้งานในสายการผลิตและเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อื่นๆสำหรับการวัดค่าสีแบบต่อเนื่อง 

เพื่อให้ทราบข้อมูลของตัวอย่างได้อย่างครอบคลุมและช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เช่น นำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสม

เพื่อการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ การปรับพารามิเตอร์การผลิตแบบเรียลไทม์นั้นสามารถช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตด้วย , การวัดค่าสีแบบออนไลน์จะมีการใช้งาน 2 แบบ คือ


Ø  แบบสัมผัส เช่น กระดาษ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ หรือสีรถ เป็นต้น 

Ø แบบไม่สัมผัส เช่น เครื่องสำอาง หมึก สี ของเหลว โดยไม่ทำให้ตัวอย่างเสียหาย

 

                                     

Visitors: 207,861